REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO biossom.bio

(dalej: Regulamin) 

...

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie internetowym oraz świadczenia przez Sprzedawcę drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.

...

I. Definicje

Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w ramach prowadzenia Sklepu Internetowego w celu dostawy Towaru;

Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT, tzw. uproszczona faktura VAT;

Formularz rejestracyjny – dostępny w Sklepie Internetowym formularz,  który umożliwia utworzenie Konta Klienta;

Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie Internetowym formularz, który umożliwia złożenie Zamówienia;

Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży;

Konsument –  oznacza osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą;

Prosument – oznacza osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Przedsiębiorca –  oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i mającą charakter zawodowy;

Konto Klienta – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, przydzielony danemu Klientowi panel, uruchamiany na jego rzecz przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego, umożliwiający Klientowi korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego, na którym to Koncie klienta gromadzone są dane Klienta, używane w celu identyfikacji Klienta;

Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta z Konta Klienta;

Sklep Internetowy – oznacza stronę internetową działającą pod adresem biossom.bio, za pośrednictwem której Klient może dokonywać Zamówień na Towary, zawierać Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą i korzystać z innych Usług;

Sprzedawca – ECO MINDSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Radłowa 7/1, 61-602 Poznań wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000780319, NIP: 9721300010, REGON: 383015588, e-mail: hi@biossom.bio, telefon: +48 530 023 052.

Towar – produkt dostępny w Sklepie Internetowym, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, który jest wolny od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności do spożycia oraz został legalnie wprowadzony na polski rynek;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest nabycie Towaru;

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania Zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta.

...

II. Informacje Ogólne

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć umieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.
 2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.  Klient ma obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, jak również ogólnie przyjętymi zwyczajami, dobrymi obyczajami, w sposób nienaruszający dóbr osobistych osób trzecich i interesu Sprzedawcy.
 3. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktów; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy, w tym treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w sprawie Zamówienia na Towary, Umowy  sprzedaży i Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
  1. drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: hi@biossom.bio;
  2. telefonicznie pod numerem: +48 530 023 052 w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego (opłata zgodna z taryfą operatora);
 5. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. prowadzenie Konta;
  2. formularz kontaktowy;
  3. newsletter.

...

III. Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu, zaopatrzone w urządzenie umożliwiające poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych;
  2. rozdzielczość komputera lub innego urządzenia multimedialnego: minimum 1024x768 pikseli;
  3. posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej w wersji wspieranej przez producenta z włączoną obsługą języka JavaScript.
 2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

...

IV. Rejestracja i prowadzenie Konta 

 1. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego Klient może bezpłatnie założyć i korzystać z Konta Klienta, umożliwiającego mu składanie Zamówień, śledzenie historii Zamówień, sprawdzanie statusu złożonych Zamówień, zapamiętywanie adresów wysyłek.
 2. W celu założenia Konta na Stronie Internetowej Klient zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
  1. kliknąć na stronie głównej Sklepu Internetowego na zakładkę „Logowanie” a następnie wybrać opcję „Nie masz konta? Załóż je tutaj”;
  2. wypełnić Formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło;
  3. zaakceptować treść Regulaminu. 
 3. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail lub numer telefonu komunikatów marketingowych (np. ofert, bonów rabatowych, aktualnych promocji) dotyczących marek należących do Sprzedawcy, w tym marki „Biossom”, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola Formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje Klienta o zasadach przetwarzania jego danych osobowych w ww. celu.

  Wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu komunikatów marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.

  Zgoda na otrzymywanie komunikatów marketingowych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia przez Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hi@biossom.bio.

 4. Klient ma również możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika w serwisach zewnętrznych, np. na portalach społecznościowych. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu Internetowego na stronę internetową serwisu zewnętrznego, gdzie użytkownik poproszony jest o podanie nazwy użytkownika lub innej danej go identyfikującej oraz hasła, jakie posiada do konta użytkownika w danym serwisie zewnętrznym. Po dokonaniu autoryzacji na stronie serwisu zewnętrznego, użytkownik zwrotnie jest przekierowany do Sklepu Internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta z odnośnikiem do konta użytkownika w serwisie zewnętrznym. Nazwa użytkownika do serwisu zewnętrznego oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Usługodawcę. Serwisy zewnętrzne po dokonaniu autoryzacji przez użytkownika udostępniają Usługodawcy odpowiednio następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail.
 5. Po przesłaniu wypełnionego Formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta za pomocą podanego przy rejestracji adresu poczty e-mail oraz hasła.
 6. Klient zobowiązany jest nie udostępniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta Klienta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.  Umowa prowadzenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony.
 7. Jeśli w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego dane adresowe, osobowe lub inne dane Klienta ulegną zmianie, Klient  jest zobowiązany do dokonania ich aktualizacji, w tym w szczególności aktualizacji danych w zakresie, w jakim niezbędne jest prawidłowe wykonanie przez Sprzedawcę Usług lub Umowy sprzedaży. Klient ma możliwość dokonywania zmian danych podanych podczas Rejestracji po zalogowaniu się na swoje Konto Klienta..

...

V. Warunki Zawarcia Umowy Sprzedaży

 1. Informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Sprzedawca w ramach Sklepu Internetowego prowadzi sprzedaż Towarów. W Sklepie Internetowym zamieszczone są informacje o właściwościach Towarów oraz ich cenie, a także o terminie przydatności Towarów do spożycia. 
 3. Klient może składać Zamówienia na Towary poprzez utworzone w tym celu Konto lub złożyć Zamówienie bez rejestrowania Konta za pośrednictwem Formularza Zamówienia. 
 4. Klient może składać Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24  godziny na dobę. 
 5. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient dokonuje za pośrednictwem Sklepu Internetowego wyboru Towaru wybierając opcję zakupu  Towaru.
 6. W celu sfinalizowania procedury składania Zamówienia Klient powinien kliknąć na ikonę „Twój Koszyk”, który przenosi go do zakładki, na której znajdują się wszystkie Towary dodane przez niego do koszyka. W zakładce „Twój Koszyk” Klient może zobaczyć jakie Towary zamówił, jaka jest waga każdego z wybranych Towarów, jaka jest łączna wartość dodanych do koszyka Towarów. Klient może kontynuować zakupy po kliknięciu na ikonę „Kontynuuj Zakupy” lub może sfinalizować Zamówienie poprzez kliknięcie ikony „Przejdź do realizacji zamówienia”.
 7. Po kliknięciu ikony „Przejdź do realizacji zamówienia” Klient zostaje zobowiązany do prawidłowego wypełnienia Formularza Zamówienia, w tym do podania swoich danych osobowych, wskazania adresu i sposobu Dostawy. Klient może również założyć Konto Klienta ustanawiając hasło do Konta Klienta.
 8. Warunkiem koniecznym skutecznego złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednią rubrykę przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu przez Klienta skutkuje brakiem możliwości nabycia Towaru w Sklepie Internetowym.
 9. Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Złóż zamówienie” w zakresie wyboru Towaru, sposobu dostawy Towaru, sposobu płatności, danych zawartych w Formularzu Zamówienia.
 10. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w Formularzu Zamówienia lub zarejestrowany na Koncie Klienta, wiadomość potwierdzającą złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym ze wskazaniem całkowitej wartości Zamówienia i jego podsumowaniem. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji. 
 11. W sytuacji, gdy Zamówienie będzie niemożliwe do zrealizowania z uwagi na brak Towaru w magazynie w ilości zamówionej przez Klienta,  Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i o możliwych rozwiązaniach telefonicznie lub na wskazany przez niego adres e-mail. W takiej sytuacji, Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14  dni) lub zrezygnować z zamówionego Towaru albo z całości Zamówienia i odstąpić od Umowy, co spowoduje zwrot przez Sprzedawcę wpłaconej przez Klienta sumy pieniężnej.

...

VI. Ceny Towarów 

 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, co oznacza, że uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena podana przy Towarze nie zawiera kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy w Formularzu Zamówienia przed jego ostatecznym złożeniem i przed kliknięciem na ikonę „Złóż zamówienie”.
 3. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego Dostawy, jest każdorazowo podawana na Stronie Internetowej Sklepu w Formularzu Zamówienia, po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu Dostawy Towaru i wyborze sposobu płatności. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest ponieść w związku ze złożeniem Zamówienia.
 4. Sklep Internetowy wystawia fakturę VAT (lub tzw. fakturę VAT uproszczoną) lub paragon fiskalny w zależności od wyboru Klienta, który w Formularzu Zamówienia zobowiązany jest wpisać dane konieczne do poprawnego wystawienia dokumentu.

...

VII. Formy płatności 

 1. Klient przy składaniu Zamówienia może wybrać następujące formy płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. płatność kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności.
 2. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie:
  1. do 5 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty przelewem bankowym (tradycyjny przelew);
  2. do 3 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności.
 3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.
 4. Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 395 Kodeksu Cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedawcy. Powyższe umowne prawo odstąpienia jest odrębne, nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta, opisanego dalej w Regulaminie.

...

VIII.    Dostawa i czas realizacji Zamówienia

 1. Towary zamawiane w Sklepie Internetowym dostarczane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w wybrany przez Klienta w Formularzu Zamówienia sposób, spośród następujących:
  1. przesyłka kurierska;
  2. usługa "paczkomaty";
  3. odbiór osobisty w zakładzie produkcyjnym „Biossom” przy ul. Podbiałowej 8/11, Radojewo w Poznaniu od poniedziałku do piątku po ustaleniu telefonicznym lub mailowym godziny odbioru, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po wcześniejszym potwierdzeniu w wiadomości e-mail, że Zamówienie jest gotowe do odbioru.
 2. Koszt dostawy szczegółowo określony jest w Formularzu Zamówienia przy składaniu przez Klienta Zamówienia.
 3. Towary są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
 4. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostarczane są w dni robocze.
 5. Zamówienia złożone w niedziele oraz dni ustawo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Przewidywany czas realizacji Zamówienia wynosi 1-3 dni roboczych od momentu potwierdzenia realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę. 
 7. Na czas realizacji Zamówienia składa się czas przygotowania Towaru do wysyłki Towaru oraz czas dostawy Towaru. W przypadku odbioru osobistego na czas realizacji Zamówienia składa się czas przygotowania Towaru do odbioru i czas poinformowania Klienta o możliwości odbioru Towaru w sklepie stacjonarnym.
 8.  Czas dostawy złożonego przez Klienta Zamówienia jest uzależniony od sposobu dostawy Towaru wybranego przez Klienta w Zamówieniu, który liczony jest od dnia przekazania przez Sklep Towaru do wysyłki do chwili dostarczenia Towaru Klientowi i kształtuje się następująco:
  1. w przypadku przesyłki kurierskiej przewidywany, deklarowany przez firmę kurierską, czas dostawy to 1-2 dni robocze;
  2. w przypadku przesyłki do paczkomatu przewidywany, deklarowany przez paczkomaty, czas dostawy to 1-2 dni robocze;
  3. w przypadku odbioru osobistego Klient może odebrać Towar po ustaleniu telefonicznym lub mailowym godziny odbioru w zakładzie produkcyjnym ulicy Podbiałowej 8/11, Radojewo w Poznaniu.
 9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego w Formularzu Zamówienia adresem, Dostawca podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. Jeśli Dostawca nie zastanie odbiorcy pod wskazanym adresem dostawy, przesyłka z Towarem trafia do Punktu Obsługi Paczek, o czym Klient zostanie poinformowany awizo (SMS, e-mail lub druk) ze wskazaniem informacji o adresie punktu i godzinach jego otwarcia. W sytuacji, gdy Towar zostanie odesłany przez Dostawcę do Sklepu Internetowego, ten skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 10. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 ...

IX. Reklamacje

      [ Przedsiębiorcy ]

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towar bez wad. 
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 3. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach danego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 
 4. Reklamacje mogą być kierowane w dowolnej formie, np. na adres e-mail hi@biossom.bio
 5. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad;
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia obowiązkowi przewyższają cenę Towaru. 
 6. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. 
 7. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Przedsiębiorcę o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni od daty jej złożenia. Wszelkie informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego Sprzedawca będzie przekazywał Przedsiębiorcy z wykorzystaniem danych adresowych i kontaktowych podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym.

  [ Konsumenci ]

 8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od dostarczenia towaru.
 9. Reklamacje mogą być kierowane w dowolnej formie, np. na adres e-mail: hi@biossom.bio.
 10. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 11. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
   - nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   - przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   - publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 11 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży określonych w ust. 11 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 13. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 14. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 15. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.
 16. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 17. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;
  3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 18. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 19. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 20. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 21. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Konsumenta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia. Wszelkie informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego Sprzedawca będzie przekazywał Konsumentowi z wykorzystaniem danych adresowych i kontaktowych podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 22. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Usługodawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Aleje Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań, https://poznan.wiih.gov.pl/.    
 23. Postanowienia punktu IX. Podpunkt od 8 do 21 stosuje się również do Prosumenta. 

...

X. Odstąpienie od Umowy sprzedaży 

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.  Klient będący Przedsiębiorcą nie ma prawa do odstąpienia od Umowy.
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu w drodze jednostronnego oświadczenia woli. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail hi@biossom.bio lub pocztą na adres siedziby firmy: Eco Mindset sp. z o.o., ul. Radłowa 7/1, 61-602, Poznań.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w ten sam sposób płatności użyty przez Klienta będącego Konsumentem (chyba że zgodził się on na inny sposób, który nie powoduje dodatkowych kosztów).
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 7. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu m.in. do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 9. Postanowienia punktu X stosuje się również do Prosumenta. 

...

XI. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Klienta. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 3. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta o tym na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta. 
 4. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

...

XII. Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w tym w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Sklepu, wprowadzenia nowych usług w Sklepie, lepszego zabezpieczenia interesów Klientów, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Klientów.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Klienta praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep Internetowy do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne dla Klientów.
 4. O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadomi Klientów przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy e-mail podane przy Rejestracji co najmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian. Sprzedawca umieści również na Stronie Internetowej informacje o zmianie Regulaminu co najmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian.
 5. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien zawiadomić o tym Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu.
 6. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Sklepu Internetowego, w szczególności zmiana oprawy graficznej Sklepu Internetowego, dodanie nowych funkcjonalności, zdjęć, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

...

XIII. Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Umowy zawierane w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego zawierane są w języku polskim.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

...